Септима д.о.о.е.л. Скопје е приватна компанија основана 2000 година. Дејност на компанијата е промет на големо со фармацевтски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички и хемиски производи и останати производи од асортиманот потребни за аптека.

Политика на квалитет

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ Септима д.о.о.е.л. Скопје е приватна компанија основана 2000 година. Дејност на компанијата е промет на големо со фармацевтски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички и хемиски производи и останати производи од асортиманот потребни за аптекa. Мисија на Септима д.о.о.е.л. е давање на услуги за снабдување на пазарот со промет на големо (увоз, набавка, складирање и дистрибуција на фармацетвски производи, медицински помагала, диететски суплементи, козметички производи и други производи од